Youth

 • Pu Cung Hup Pu Cung HupChairman
 • Pu Hrang Hlei Kham Pu Hrang Hlei KhamVice Chairman
 • Tluang Za Iap Tluang Za IapSecretary
 • Bawi Lian Hmung Bawi Lian HmungAssistant Secretary
 • Van Hnem Par Van Hnem ParTreasurer
 • Van Biak Hmun Van Biak HmunAssistant Treasurer
 • Pu Dawt Cung Lian Pu Dawt Cung LianMember
 • Pu Bawi Tha Hu Pu Bawi Tha HuMember
 • Ngun Tha Cin Ngun Tha CinMember
 • Amy Bawi Nun Par Amy Bawi Nun ParMember
 • Duh Ceu CIn Duh Ceu CinMember
 • Zung Tin Thang Zung Tin ThangMember